دانه کاج اعلا (100 گرم)

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 380,000 تومان است.

دانه کاج اعلا (50 گرم)

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

مغز چلغوز خام تازه (100 گرم)

قیمت اصلی 420,000 تومان بود.قیمت فعلی 400,000 تومان است.

مغز چلغوز خام تازه (1000 گرم)

قیمت اصلی 4,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,000,000 تومان است.

مغز چلغوز خام تازه (250 گرم)

قیمت اصلی 1,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.

مغز چلغوز خام تازه (50 گرم)

قیمت اصلی 205,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.

مغز چلغوز خام تازه (500 گرم)

قیمت اصلی 2,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,000,000 تومان است.