پیاز خشک (100 گرم)

28,000 تومان

پیاز خشک (1000 گرم)

280,000 تومان

پیاز خشک (250 گرم)

70,000 تومان

پیاز خشک (500 گرم)

140,000 تومان