باقالی خشک کاشان (100 گرم)

قیمت اصلی 115,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

باقالی خشک کاشان (1000 گرم)

قیمت اصلی 1,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 950,000 تومان است.

باقالی خشک کاشان (250 گرم)

قیمت اصلی 289,000 تومان بود.قیمت فعلی 238,000 تومان است.

باقالی خشک کاشان (500 گرم)

قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 475,000 تومان است.

پیاز خشک (100 گرم)

قیمت اصلی 32,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000 تومان است.

پیاز خشک (1000 گرم)

قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 280,000 تومان است.

پیاز خشک (250 گرم)

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

پیاز خشک (500 گرم)

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 140,000 تومان است.

خلال پوست نارنج مناسب شیرین پلو (100 گرم)

قیمت اصلی 23,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,500 تومان است.

خلال پوست نارنج مناسب شیرین پلو (1000 گرم)

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 195,000 تومان است.

خلال پوست نارنج مناسب شیرین پلو (250 گرم)

قیمت اصلی 57,500 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

خلال پوست نارنج مناسب شیرین پلو (500 گرم)

قیمت اصلی 115,000 تومان بود.قیمت فعلی 98,000 تومان است.