بادام امریکای خام (1000 گرم)

قیمت اصلی 775,000 تومان بود.قیمت فعلی 745,000 تومان است.

بادام امریکای خام (250گرم)

قیمت اصلی 194,000 تومان بود.قیمت فعلی 186,500 تومان است.

بادام امریکای خام(100گرم)

قیمت اصلی 77,500 تومان بود.قیمت فعلی 74,500 تومان است.

بادام امریکای خام(500 گرم)

قیمت اصلی 387,500 تومان بود.قیمت فعلی 372,500 تومان است.

بادام امریکای شور (250گرم)

قیمت اصلی 194,000 تومان بود.قیمت فعلی 186,500 تومان است.

بادام امریکای شور(1000گرم)

قیمت اصلی 775,000 تومان بود.قیمت فعلی 745,000 تومان است.

بادام امریکای شور(100گرم)

قیمت اصلی 77,500 تومان بود.قیمت فعلی 74,500 تومان است.

بادام امریکای شور(500 گرم)

قیمت اصلی 387,500 تومان بود.قیمت فعلی 372,500 تومان است.

بادام قزوینی خام (100 گرم)

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

بادام قزوینی خام (1000 گرم)

قیمت اصلی 850,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است.

بادام قزوینی خام (250 گرم)

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.

بادام قزوینی خام (500 گرم)

قیمت اصلی 297,500 تومان بود.قیمت فعلی 282,500 تومان است.