سبزی آش (100 گرم)

قیمت اصلی 22,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500 تومان است.

سبزی آش (1000 گرم)

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

سبزی آش (250 گرم)

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,000 تومان است.

سبزی آش (500 گرم)

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 92,500 تومان است.

سبزی خشک پلویی (100 گرم)

قیمت اصلی 22,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500 تومان است.

سبزی خشک پلویی (1000 گرم)

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

سبزی خشک پلویی (250 گرم)

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,000 تومان است.

سبزی خشک پلویی (500 گرم)

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 92,500 تومان است.

سبزی قورمه (100 گرم)

قیمت اصلی 22,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500 تومان است.

سبزی قورمه (1000 گرم)

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

سبزی قورمه (250 گرم)

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,000 تومان است.

سبزی قورمه (500 گرم)

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 92,500 تومان است.

شوید خشک اعلا (100 گرم)

قیمت اصلی 22,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500 تومان است.

شوید خشک اعلا (1000 گرم)

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

شوید خشک اعلا (250 گرم)

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,000 تومان است.

شوید خشک اعلا (500 گرم)

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 92,500 تومان است.

نعنا خشک اصل خانگی (100 گرم)

قیمت اصلی 32,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,500 تومان است.

نعنا خشک اصل خانگی (1000 گرم)

قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 265,000 تومان است.

نعنا خشک اصل خانگی (250 گرم)

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 66,500 تومان است.