سبزی آش (100 گرم)

18,500 تومان

سبزی آش (1000 گرم)

185,000 تومان

سبزی آش (250 گرم)

47,000 تومان

سبزی آش (500 گرم)

92,500 تومان

سبزی قورمه (100 گرم)

18,500 تومان

سبزی قورمه (1000 گرم)

185,000 تومان

سبزی قورمه (250 گرم)

47,000 تومان

سبزی قورمه (500 گرم)

92,500 تومان