آجیل سالاد (100 گرم)

قیمت اصلی 51,900 تومان بود.قیمت فعلی 48,500 تومان است.

آجیل سالاد (1000 گرم)

قیمت اصلی 519,000 تومان بود.قیمت فعلی 485,000 تومان است.

آجیل سالاد (250 گرم)

قیمت اصلی 129,750 تومان بود.قیمت فعلی 121,250 تومان است.

آجیل سالاد (500 گرم)

قیمت اصلی 259,500 تومان بود.قیمت فعلی 242,500 تومان است.

آجیل شور با تخمه جابنی و گوشتی (100 گرم)

قیمت اصلی 72,000 تومان بود.قیمت فعلی 68,500 تومان است.

آجیل شور با تخمه جابنی و گوشتی (1000 گرم)

قیمت اصلی 720,000 تومان بود.قیمت فعلی 685,000 تومان است.

آجیل شور با تخمه جابنی و گوشتی (250 گرم)

قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 171,500 تومان است.

آجیل شور با تخمه جابنی و گوشتی (500 گرم)

قیمت اصلی 360,000 تومان بود.قیمت فعلی 342,000 تومان است.

آجیل شیرین با حبه استوایی (100 گرم)

قیمت اصلی 105,000 تومان بود.قیمت فعلی 84,500 تومان است.

آجیل شیرین با حبه استوایی (1000 گرم)

قیمت اصلی 1,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 845,000 تومان است.

آجیل شیرین با حبه استوایی (250 گرم)

قیمت اصلی 262,500 تومان بود.قیمت فعلی 211,500 تومان است.

آجیل شیرین با حبه استوایی (500 گرم)

قیمت اصلی 525,000 تومان بود.قیمت فعلی 422,000 تومان است.

آجیل شیرین با کشمش و توت و انجیر (100 گرم)

قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,500 تومان است.

آجیل شیرین با کشمش و توت و انجیر (1000 گرم)

قیمت اصلی 880,000 تومان بود.قیمت فعلی 785,000 تومان است.

آجیل شیرین با کشمش و توت و انجیر (250 گرم)

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 196,500 تومان است.

آجیل شیرین با کشمش و توت و انجیر (500 گرم)

قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 392,500 تومان است.

آجیل شیرین لوکس (100 گرم)

قیمت اصلی 94,500 تومان بود.قیمت فعلی 88,500 تومان است.

آجیل شیرین لوکس (1000 گرم)

قیمت اصلی 945,000 تومان بود.قیمت فعلی 885,000 تومان است.

آجیل شیرین لوکس (250 گرم)

قیمت اصلی 275,000 تومان بود.قیمت فعلی 221,000 تومان است.

آجیل شیرین لوکس (500 گرم)

قیمت اصلی 472,500 تومان بود.قیمت فعلی 442,500 تومان است.

آجیل مخلوط شور زعفرانی (100 گرم)

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 88,500 تومان است.

آجیل مخلوط شور زعفرانی (1000 گرم)

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 885,000 تومان است.

آجیل مخلوط شور زعفرانی (250 گرم)

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 222,000 تومان است.

آجیل مخلوط شور زعفرانی (500 گرم)

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 443,000 تومان است.

آجیل مخلوط عربی بوداده کم نمک (100 گرم)

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 78,000 تومان است.

آجیل مخلوط عربی بوداده کم نمک (1000 گرم)

قیمت اصلی 985,000 تومان بود.قیمت فعلی 785,000 تومان است.

آجیل مخلوط عربی بوداده کم نمک (250 گرم)

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 195,000 تومان است.

آجیل مخلوط عربی بوداده کم نمک (500 گرم)

قیمت اصلی 455,000 تومان بود.قیمت فعلی 395,000 تومان است.

آجیل مشکل گشا (100 گرم)

قیمت اصلی 59,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,000 تومان است.

آجیل مشکل گشا (1000 گرم)

قیمت اصلی 590,000 تومان بود.قیمت فعلی 515,000 تومان است.

آجیل مشکل گشا (250 گرم)

قیمت اصلی 147,500 تومان بود.قیمت فعلی 129,000 تومان است.

آجیل مشکل گشا (500 گرم)

قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 257,500 تومان است.

آلبالو خشک تبریز (100 گرم)

قیمت اصلی 18,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,800 تومان است.

آلبالو خشک تبریز (1000 گرم)

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

آلبالو خشک تبریز (250 گرم)

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000 تومان است.

آلبالو خشک طبیعی (100 گرم)

قیمت اصلی 18,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,500 تومان است.

آلبالو خشک طبیعی (1000 گرم)

قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.

آلبالو خشک طبیعی (250 گرم)

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.

آلبالو خشک طبیعی (500 گرم)

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 77,500 تومان است.

آلو بیرجندی آفتابی (100 گرم)

قیمت اصلی 33,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500 تومان است.

آلو بیرجندی آفتابی (1000 گرم)

قیمت اصلی 330,000 تومان بود.قیمت فعلی 295,000 تومان است.

آلو بیرجندی آفتابی (250 گرم)

قیمت اصلی 82,500 تومان بود.قیمت فعلی 74,000 تومان است.

آلو بیرجندی آفتابی (500 گرم)

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 147,500 تومان است.

آلو خشک برقانی (100 گرم)

قیمت اصلی 26,500 تومان بود.قیمت فعلی 23,500 تومان است.

آلو خشک برقانی (1000 گرم)

قیمت اصلی 265,000 تومان بود.قیمت فعلی 235,000 تومان است.

آلو خشک برقانی (250 گرم)

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,000 تومان است.

آلو خشک برقانی (500 گرم)

قیمت اصلی 132,500 تومان بود.قیمت فعلی 117,500 تومان است.

آلو شابلون اسلایس خشک شده (100 گرم)

قیمت اصلی 59,500 تومان بود.قیمت فعلی 53,000 تومان است.

آلو شابلون اسلایس خشک شده (1000 گرم)

قیمت اصلی 595,000 تومان بود.قیمت فعلی 530,000 تومان است.

آلو شابلون اسلایس خشک شده (250 گرم)

قیمت اصلی 149,000 تومان بود.قیمت فعلی 132,500 تومان است.

آلو شابلون اسلایس خشک شده (500 گرم)

قیمت اصلی 297,500 تومان بود.قیمت فعلی 265,000 تومان است.

آلو شوقانی درشت (100 گرم)

قیمت اصلی 34,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,500 تومان است.

آلو شوقانی درشت (1000 گرم)

قیمت اصلی 340,000 تومان بود.قیمت فعلی 265,000 تومان است.

آلو شوقانی درشت (250 گرم)

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 66,000 تومان است.

آلو شوقانی درشت (500 گرم)

قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 132,000 تومان است.

آلو طرقبه آفتابی ملس (100 گرم)

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,500 تومان است.

آلو طرقبه آفتابی ملس (1000 گرم)

قیمت اصلی 480,000 تومان بود.قیمت فعلی 455,000 تومان است.

آلو طرقبه آفتابی ملس (250 گرم)

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 114,000 تومان است.

آلو طرقبه آفتابی ملس (500 گرم)

قیمت اصلی 245,000 تومان بود.قیمت فعلی 227,500 تومان است.

آلو کاشانی خشک (100 گرم)

قیمت اصلی 34,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,500 تومان است.

آلو کاشانی خشک (1000 گرم)

قیمت اصلی 340,000 تومان بود.قیمت فعلی 295,000 تومان است.

آلو کاشانی خشک (250 گرم)

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 74,000 تومان است.

آلو کاشانی خشک (500 گرم)

قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 147,500 تومان است.

آناناس اسلایس خشک شده (100 گرم)

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

آناناس اسلایس خشک شده (250 گرم)

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 237,500 تومان است.

آناناس اسلایس خشک شده (500 گرم)

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 475,000 تومان است.

اسلایس به خشک (100 گرم)

قیمت اصلی 38,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,000 تومان است.

اسلایس به خشک (250 گرم)

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 87,500 تومان است.

اسلایس به خشک (500 گرم)

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,000 تومان است.

اسلایس خربزه مشهدی شیرین (100 گرم)

قیمت اصلی 29,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,000 تومان است.

اسلایس خربزه مشهدی شیرین (250 گرم)

قیمت اصلی 72,500 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

اسلایس خربزه مشهدی شیرین (500 گرم)

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 130,000 تومان است.

اسلایس خرمالو خشک (100 گرم)

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,000 تومان است.

اسلایس خرمالو خشک (1000 گرم)

قیمت اصلی 445,000 تومان بود.قیمت فعلی 360,000 تومان است.

اسلایس خرمالو خشک (500 گرم)

قیمت اصلی 225,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

اسلایس سیب زرد خشک (100 گرم)

قیمت اصلی 48,500 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.

اسلایس سیب زرد خشک (1000 گرم)

قیمت اصلی 490,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.

اسلایس سیب زرد خشک (250 گرم)

قیمت اصلی 121,500 تومان بود.قیمت فعلی 112,500 تومان است.

اسلایس سیب زرد خشک (500 گرم)

قیمت اصلی 242,500 تومان بود.قیمت فعلی 225,000 تومان است.

اسلایس کیوی خشک (100 گرم)

قیمت اصلی 59,000 تومان بود.قیمت فعلی 55,000 تومان است.

اسلایس کیوی خشک (1000 گرم)

قیمت اصلی 580,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.

اسلایس کیوی خشک (250 گرم)

قیمت اصلی 147,500 تومان بود.قیمت فعلی 137,500 تومان است.

اسلایس کیوی خشک (500 گرم)

قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 275,000 تومان است.

انجیر ریز آبگیری خشک (100 گرم)

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,000 تومان است.

انجیر ریز آبگیری خشک (250 گرم)

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,000 تومان است.

انجیر شکوفه پرک (250 گرم)

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 224,000 تومان است.

انجیر شکوفه پرک (500 گرم)

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 447,000 تومان است.

انجیرشکوفه پرک (100گرم)

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 89,500 تومان است.

بابونه شیرازی درجه یک (100 گرم)

قیمت اصلی 59,000 تومان بود.قیمت فعلی 55,000 تومان است.

بابونه شیرازی درجه یک (1000 گرم)

قیمت اصلی 590,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.